Verslag algemene ledenvergadering

donderdag 02 april 2020 12:41

Kort verslag van de ALV gehouden op 18 februari 2020

 

Voorzitter, Hubert Kats, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij gaat voor in gebed en leest een bijbelgedeelte. Hij geeft daarna een korte presentatie over het omgaan met de schepping.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 februari 2019 worden met een kleine wijziging vastgesteld.

Gerdien Barlag (penningmeester) geeft een toelichting op de jaarrekening 2019 en de begroting 2020.

De vergadering gaat akkoord met de stukken en verleent het bestuur decharge over het gevoerde beleid. 

Alfred Romijn (secretaris) licht toe hoe de CU omgaat met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Jaco van Erk (raadslid) informeert de vergadering over ontwikkelingen binnen de Drechtraad.

De samenwerking van de zeven gemeentes binnen de Drechtraad staat momenteel onder druk: een aantal gemeentes wil op bepaalde terreinen de lokale belangen voorop stellen en heroverwegen op welke thema’s regionale samenwerking gehandhaafd kan blijven.

Pieter Jan den Dekker (fractie voorzitter)  meldt dat, in het kader van bestuurlijke vernieuwing, gewerkt gaat worden met beeldvormende vergaderingen. De raad neemt deze informatie mee in zijn besluitvorming. De eerste ervaringen daarmee zijn positief.

Pieter Jan roept om met suggesties te komen voor kandidaten voor de kieslijst maart 2022. Betrokkenheid en interesse zijn daarbij belangrijker dan opleiding.  Hij wijst erop dat leden die belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp, ook als ‘meelezers’ een bijdrage kunnen leveren aan de fractie.

Kees de Ruijter (wethouder) meldt dat de samenwerking in het college en de uitvoering van het collegeactieprogramma goed verloopt. De gemeente heeft te maken met aanzienlijke en structurele bezuinigingen.  Op welke dossiers dit betrekking zal hebben, moet de raad nog besluiten.

Met de scholen in Papendrecht gaat het goed, de uitgangspunten voor het onderwijsbeleid zijn door alle partijen onderschreven.  Wanneer en waar nieuwe scholen komen, wordt later dit jaar besloten.

Ook de bereikbaarheid van Papendrecht is een aandachtspunt. 

Pieter Jan den Dekker vraagt de vergadering om na te denken over onderwerpen waarop bezuinigd kan worden. Suggesties voor bezuinigingen dan wel het verkiezingsprogramma zijn (per mail) welkom bij fractie en/of bestuur.

De voorzitter zegt de aanwezigen dank voor hun komst en bijdragen aan de vergadering. Hij wenst ieder, en de fractieleden en de wethouder in het bijzonder, Gods zegen toe.

Hij sluit de vergadering met dankgebed.

« Terug

Reacties op 'Verslag algemene ledenvergadering'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.