ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam    :    ChristenUnie Papendrecht
RSIN                    :    814254366
KvK-nummer         :    24359890  

Post- en bezoekadres

Postadres:
ChristenUnie Papendrecht

Karel Doormanlaan 162
3354 XJ  PAPENDRECHT

Bezoekadres:  geen

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Grondslag:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Ook wordt er jaarlijks verantwoording afgelegd over de gemaakte kosten. De jongste begroting en
verantwoording van het boekjaar vindt u hier:     Jaarrekening 2022 en begroting 2023

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur: bestuur@papendrecht.christenunie.nl

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier.

Beloning bestuursleden
Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag, zoals dit is opgesteld door de secretaris, vindt u hier:   jaarverslag 2021

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Verklaringen in verband met giftenreglement ChristenUnie

Verantwoording giften 2022:
aantal giften     : 4
totale waarde   : € 120,--

overzicht giften > € 4.500,--     : geen

Datum update gegevens: 02-04-2020.