Dienstverlening

Waar staat de ChristenUnie voor?

Onze gemeente Papendrecht vormt pas een echte samenleving als mensen elkaar zien en helpen, verbinding zoeken en over verschillen praten. Dat is het principe waarop onze democratische rechtstaat is gebouwd. We kunnen alleen vredig samenleven als we – ondanks alle verschillen – onze basiswaarden op handen én in onze harten dragen.

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die het werk is van inwoners en maatschappelijke verbanden samen.

De gemeente heeft vooral als taak de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. De menselijk maat, dát past bij de ChristenUnie, dát past bij Papendrecht. In het leven van alledag in ons werk, in ons gezin en in de zorg van de gemeente voor de inwoners.

Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En voor mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet. Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, gezondheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert.

De gemeente neemt de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke verbanden in Papendrecht niet over. Maar zij beschermt wel hun ruimte om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen en ondersteunt hen daarbij.

Dienstverlening

De ChristenUnie staat voor een sociale en betrouwbare gemeente

De ChristenUnie

+ stelt zich als fractie herkenbaar en benaderbaar op

+ ziet erop toe dat de gemeente verantwoord omgaat met de beschikbare financiële middelen

+ hecht aan goede communicatie en dienstverlening op maat voor alle inwoners

+ zet zich in voor meer beleidsruimte voor inwoners die maatschappelijk actief willen zijn

Wij realiseren ons dat inwoners het belangrijk vinden dat er naar hun mening geluisterd wordt, dat zij kunnen meepraten en dat er open en transparant gewerkt wordt. De ChristenUnie is een herkenbare christelijke partij, met een transparante werkwijze en een open oor voor inwoners.

Bezuinigingen zijn in de komende jaren onontkoombaar en wij willen meewerken aan verantwoord financieel beleid. Wel zien we erop toe dat bij bezuinigingen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

De gemeente gaat verantwoord om met de middelen die zij van de inwoners in beheer krijgt.

Het simpelweg verhogen van lokale lasten is geen oplossing om kostenbesparingen elders te compenseren.

Wij hechten aan goede communicatie en dienstverlening op maat voor alle inwoners. In schriftelijke communicatie moet eenvoudige en begrijpelijke taal gebruikt worden. Dat geldt ook voor de website van de gemeente. Aandacht is nodig voor laaggeletterdheid.

De gemeente moet digitaal goed bereikbaar zijn en meer digitale instrumenten (website, apps, peilingen) inzetten om inwoners te laten meepraten en meebeslissen.

Deze digitale instrumenten moeten eenvoudig toegankelijk zijn en teksten moeten geschreven zijn in begrijpelijke taal. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat voorzieningen en diensten toegankelijk blijven voor mensen die niet beschikken over een computer en/of internet. Het inzetten van een specifiek loket ondervangt dit.

Wij zetten ons ervoor in meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners die maatschappelijk actief (willen) zijn op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Hierbij valt te denken aan het instellen van een duidelijk loket/aanspreekpunt.

Vertrouwen

Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en integer leiderschap de basis vormen voor een bloeiende samenleving. Tegelijkertijd moet de samenleving zich realiseren dat een overheid niet alles kan oplossen en dus ook zelf verantwoordelijkheid nemen.

De ChristenUnie zet in haar werk in de gemeenteraad in op luisteren en samenwerken. Het wel of niet deelnemen in een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. De standpunten die we innemen worden allereerst bepaald door onze uitgangspunten, zoals die o.a. zijn omschreven in dit programma.

In Papendrecht willen we als fractie bekend staan als betrouwbaar en constructief.

Als een christelijke partij met aandacht voor alle inwoners.

Kies ook voor wat écht telt!