Wonen, Veiligheid, Bereikbaarheid

Waar staat de ChristenUnie voor?

Ieder mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, te werken, te reizen en te recreëren. Maar de ruimte is beperkt, belangen botsen. Natuur, stikstof, woningnood, klimaat en economie, produceren en consumeren, de keuzes van de ChristenUnie zijn ingegeven door het beschermen van het natuurlijk evenwicht dat God in de schepping heeft gelegd. Duurzaam ruimtegebruik is het uitgangspunt.

Wonen gaat over zoveel meer dan stenen stapelen. Wonen gaat over samenleven, over samenhang, over gemeenschappen in een straat, buurt of wijk.

De ChristenUnie maakt zich sterk voor de kansen van starters en jonge gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.

Als inwoner van Papendrecht wilt u veilig kunnen leven. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Maar de ChristenUnie vindt ook dat de vrijheden waar we in onze gemeente van mogen genieten, samengaan met verantwoordelijkheden. Naast de wettelijke taak van de overheid zien wij een grote rol voor de samenleving. Juist ook als het gaat om veiligheid.

Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het opstellen daarvan. Juist inwoners, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en kinderen ruimte hebben om te spelen, waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten. Kortom, daar waar het op alle momenten van de dag voor iedereen veilig is om binnen en buiten te zijn.
Veiligheid gaat over meer dan alleen het beschermd worden tegen geweld. Een schone en nette buurt zorgt bij veel bewoners al voor een veel veiliger indruk dan wanneer een buurt of straat er verwaarloosd uitziet. De ChristenUnie wil zich er dan ook voor inzetten dat de openbare ruimte in Papendrecht er netjes en verzorgd uitziet.

Goede wegen, paden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk om economische, sociale en culturele activiteiten te ondernemen. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Maar de groeiende mobiliteit mag niet ten koste gaan van onze leefomgeving.

Meer dan de helft van de verplaatsingen gebeurt op korte afstand. Daarom krijgt langzaam verkeer in Papendrecht voorrang. Dit maakt onze woonomgeving leefbaar, veilig en duurzaam.

De ChristenUnie gaat zich de komende periode verder inzetten voor verduurzaming van de mobiliteit (volledig CO2-neutraal in 2040), voor het vermijden van overbodig verkeer en voor vergroting van het aandeel lopen, fietsen en openbaar vervoer in de totale mobiliteit in Papendrecht.

Wonen, Veiligheid en Bereikbaarheid

De ChristenUnie hecht aan prettig wonen voor jong en oud

De ChristenUnie

+ heeft aandacht voor een goede balans tussen de verschillende inwonersgroepen

+ streeft naar betaalbare woningen, met name voor starters en jongeren

+ hecht aan een aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud

+ hecht aan zichtbaarheid en beschikbaarheid van handhavers

+ wil in woonwijken een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel stimuleren

+ maakt zich sterk voor goed openbaar vervoer naar de grote steden in de regio

+ vindt het instandhouden van de waterbusverbinding belangrijk

+ heeft blijvende aandacht voor de bereikbaarheid binnen de gemeente

 

Wonen

Er is aandacht nodig voor een gebalanceerde opbouw van de populatie in de wijken. Daarvoor is het belangrijk te komen tot een evenwichtige verdeling van duurdere en goedkopere woningen, met name voor starters en jongeren. Om Papendrecht als woonplaats voor jongeren aantrekkelijk te houden, zijn meer betaalbare appartementen voor jongeren nodig. Mogelijkheden om het aanbod van sociale huurwoningen en starterswoningen te stimuleren, moeten benut worden.

Bij (vervangende) nieuwbouw wordt duurzaam bouwen gestimuleerd en wordt aandacht gegeven aan alle belanghebbenden op de woningmarkt, van starter (kleine appartementen en woningen) tot ouderen (levensloopbestendige appartementen en woningen).

Het stimuleren van co-housing waarin jongeren en ouderen, mensen met een zorgbehoefte of statushouders samenwonen, met gemeenschappelijke ruimtes en voldoende begeleiding is belangrijk.

Alternatieve woonvormen (bv. kangoeroe-woningen) zijn zeker het overwegen waard.

De gemeente faciliteert het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen, ook in samenwerking met Woonkracht 10 en eventueel met zorgpartijen.

Aandacht is nodig voor verschillende kwetsbare groepen in onze gemeente. Het is belangrijk om voldoende woningaanbod te hebben voor bv. autistische jongeren of jongeren die niet thuis kunnen wonen. Dit vraagt om een regionale aanpak.

Een toekomstgerichte visie op woningbeleid en ruimtelijke ordening is nodig, waarbij samenwerking in de regio - over de gemeentegrenzen heen kijken - een belangrijk speerpunt is. We hechten eraan de gezamenlijke ambities neergelegd in de regionale agenda daadwerkelijk te realiseren.

Veiligheid

Het is belangrijk dat er voldoende handhavers beschikbaar zijn en dat deze ook in de gemeente zichtbaar aanwezig zijn. Wijkagenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het ervaren van veiligheid op straat en in de wijk.

Speel- en verblijfplekken voor kinderen en jongeren moeten ruim en veilig zijn.

Wij vinden het belangrijk te stimuleren dat inwoners zich zelf ook verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van hun woonomgeving. Door de inzet van wijkteams kan overlast (door bv. vandalisme, zwerfvuil en hondenpoep) voorkomen worden en wordt een veilige en schone buurt bevorderd.

Wij hechten aan handhaving van de openbare orde waar dat noodzakelijk is, en aan dialoog waar dat mogelijk is.

Bereikbaarheid

Er zijn goede, rechtstreekse en frequente openbaar vervoersverbindingen met Dordrecht en de grote steden in de regio, hierin moet blijvend geïnvesteerd worden. De aantrekkelijkheid van onze gemeente, met name ook voor jongeren, wordt door deze goede verbindingen vergroot. Ook de waterbusverbindingen zijn uiteraard van groot belang, deze moeten in stand gehouden worden.

Blijvende aandacht is nodig voor de toegankelijkheid binnen de gemeente: sluipverkeer en/of zwaar verkeer dient actief tegengegaan te worden.