Groen Papendrecht

Waar staat de ChristenUnie voor?

Mensen zijn onderdeel van een prachtige schepping waarvan het bestaan in Gods handen ligt. We laden ons op in mooie landschappen en genieten van de wonderlijke schoonheid van bloemen, bomen, insecten en andere dieren. De ChristenUnie wil krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is naar een groene, duurzame economie die zich houdt aan de grenzen van de aarde en aan de norm van ecologische en sociale gerechtigheid.

Wij willen af van olie, aardgas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s (en ander gemotoriseerd verkeer of mobiliteit, dus ook openbaar vervoer) zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Grondstoffen willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in en om Papendrecht. Voor deze plannen kunnen we niet zonder samenwerking met en enthousiasme van onze inwoners.

Groen Papendrecht

De ChristenUnie ziet de aarde als een in leen gegeven geschenk

De ChristenUnie

+ bevordert diversiteit in het groenbeleid

+ geeft ruimte aan fietsverkeer boven auto’s: bevordert aanleg en onderhoud van herkenbare fietspaden en ziet kritisch toe op het aantal beschikbare autoparkeerplaatsen

+ heeft een voorkeur voor een natuurbestemming van het groen boven de A15

+ streeft naar meer elektrisch autorijden

+ bevordert het plaatsen van zonnepanelen

+ is voorstander van energieneutraal bouwen

+ staat kritisch tegenover plaatsing van windmolens

Natuur

We streven naar een groene gemeente met voldoende parken en open speelterreinen. Papendrecht is een ‘dorp aan de rivier’ en we willen het zicht op en de toegankelijkheid van de rivier voor de inwoners behouden en versterken.

Wij hechten aan diversiteit in het groenbeleid: een variëteit van bomen en planten in de groenvoorziening biedt ruimte aan verschillende soorten vogels en insecten en is mooi om te zien.

We zoeken naar mogelijkheden om natuur(parken) en speelterreinen zo in te richten dat ontspanning en beweging gecombineerd wordt, zodat alle leeftijdsgroepen zich er thuis voelen. Daarbij valt te denken aan invulling met bv. speeltoestellen, bankjes en tafels en fitnesstoestellen.

Fietsverkeer krijgt ruimte boven auto’s conform een lokaal opgestelde en uit te voeren fietsagenda.

Onderdelen hiervan zijn verbetering van het fietsnetwerk, aanleg en onderhoud van herkenbare fietspaden, verbreding van fietspaden, bevorderen van elektrisch fietsen en investeren in veiligheid en fietsparkeermogelijkheden.

Wandelpaden gecombineerd met of langs fietsroutes zien we als waardevolle aanvulling op het beoogde plan het centrum van Papendrecht autoluw te maken.

Hierbij past dat kritisch wordt toegezien op het aantal beschikbare autoparkeerplaatsen.

Wij zijn voorstander van het geven van een natuurbestemming aan het groen boven de A15, te denken valt aan bv. het inrichten van een natuurspeeltuin of het beschikbaar maken als recreatieplek.

Duurzaamheid en energie

Ons streven is gericht op toename van het elektrisch autorijden, wij steunen het (laten) realiseren van laadpalen voor elektrische auto’s.

Wij zijn voorstander van het plaatsen van zonnepanelen. Wij stimuleren dat de gemeente enerzijds en private partijen of organisaties anderzijds zg. duurzaamheidsdeals ontwikkelen. Deze deals houden in dat inwoners een aanbod krijgen tot plaatsing van zonnepanelen, waarbij bedrijven de verduurzamingsmaatregelen uitvoeren.

Het inrichten van een zonnepark heeft onze instemming, hierbij sluiten we graag aan bij de Regionale EnergieStrategie Drechtsteden. De ruimte voor een dergelijk veld dient niet onevenredig groot te zijn. Initiatieven voor het plaatsen van zonnepanelen op en bij bedrijven en woningen van particulieren moedigen we aan.

Wij zijn voorstander van energieneutraal bouwen. Nieuwbouw wordt gasloos gebouwd.

Ook is er aandacht voor het multifunctioneel benutten van gebouwen zodat het gebruik hiervan geoptimaliseerd wordt en benut kan worden door bv. flexwerkers en start-ups.

In het kader van klimaatadaptatie willen wij ons sterk maken voor het realiseren van natuurlijke bermen, waterbergingen en waterdoorlatende parkeerplaatsen.

Wij staan kritisch tegenover de plaatsing van windmolens in de directe omgeving van Papendrecht.