Zorg

Waar staat de ChristenUnie voor

Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uit maakt van een of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, verenigingen, geloofsgemeenschappen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen. De coronacrisis heeft dit nog versterkt. Maar er ontstonden in die periode juist ook mooie initiatieven waarin mensen naar elkaar omzagen. Er is kracht in de samenleving. De ChristenUnie blijft daarom inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we in Papendrecht extra gaan investeren in preventie en vroegsignalering. Want voorkomen is beter dan genezen.

De decentralisaties liggen inmiddels ruim vijf jaar achter ons. Nog niet alles gaat goed, vooral omdat de integrale hulp aan inwoners in Papendrecht nog verbeterd kan worden. De ChristenUnie pleit ervoor écht te kijken naar de leefwereld van mensen.

Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is.

Zorgzame samenleving

De ChristenUnie vindt het belangrijk naar elkaar om te zien

De ChristenUnie

+ bevordert aandacht voor jong en oud en wil generaties verbinden

+ zet zich in om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor jongeren

+ geeft aandacht aan de leefbaarheid in de wijken

+ hecht belang aan betaalbare en toegankelijke (jeugd)zorg

+ wil aandacht voor de mentale gezondheid in de nasleep van de coronacrisis

 

Zorg voor de buurt

De ChristenUnie wil aandacht voor jong en oud bevorderen en wil generaties verbinden. Het is daarom belangrijk dat er in woonwijken gelegenheid is voor onderlinge ontmoeting, bv. via buurtevenementen of -bijeenkomsten. Het is zinvol dat de gemeente initiatieven voor zulke bijeenkomsten financieel ondersteunt. Daarnaast moet elke wijk ook over een feitelijke ontmoetingsplek beschikken in de vorm van een park, plantsoen en/of speel- en sportplekken voor kinderen en jongeren.

Wij willen dat Papendrecht aantrekkelijker wordt voor jongeren en jonge gezinnen. Aandacht is nodig voor activiteiten voor jongeren en jonge gezinnen, voor voldoende sport- en speelplekken voor jongeren en kinderen, voor het organiseren van plaatselijke of wijkgerichte evenementen en voor voldoende mogelijkheden voor recreatie.

Het is belangrijk dat het in alle wijken prettig wonen is. Op de leefbaarheid in de wijken dient te worden toegezien. De ChristenUnie wil inwoners meer mogelijkheden geven om zelf te werken aan de leefbaarheid van hun buurt, bv. door het beschikbaar stellen van buurtbudgetten voor bewonersinitiatieven om de sociale samenhang in een wijk te stimuleren. Wij hechten ook aan het behoud van het dorpse karakter van Papendrecht als een middel om de sociale cohesie te bevorderen.

Zorg voor kwetsbaren

In de participatiesamenleving van vandaag is mantelzorg van groot belang. Mantelzorgers en aankomende mantelzorgers worden daarom actief benaderd: de gemeente wijst hen op mogelijkheid voor (financiële) ondersteuning.

Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning kunnen laagdrempelig ter beschikking gesteld worden via Sterk Papendrecht. In samenwerking met betrokken instanties moet er aandacht zijn voor het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Er is actieve communicatie nodig over de taken en activiteiten van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen. De SDD werkt ook op locatie in Papendrecht.

Van inwoners met een uitkering verwachten wij een maatschappelijke bijdrage in de vorm van bv.  vrijwilligerswerk, als zij in staat zijn om dit te leveren. Dat levert een win-win-situatie voor alle betrokkenen op.

Statushouders worden serieus genomen en krijgen de ruimte zich te ontwikkelen. Zij worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de samenleving.

Zorg voor gezondheid

Er is aandacht nodig voor betaalbare en toegankelijke zorg, evenals voor jeugdzorg/-hulp en geestelijke gezondheidszorg. Dit vraagt een duidelijke regiefunctie vanuit de gemeente. Daarbij wordt erop toegezien dat de gemeentelijke regie niet leidt tot meer bureaucratie, maar juist kwaliteit, keuzevrijheid en de mogelijkheid van maatwerk ten goede komt. De kwaliteit van de zorgverlening dient optimaal te zijn, tegelijkertijd is het beheersbaar houden van de kosten noodzakelijk. Het is daarom van belang aandacht te geven aan preventie, hierbij kunnen bv. wijkteams en scholen een zinvolle rol spelen.

In de nasleep van de coronacrisis zal er aandacht zijn voor de mentale gezondheid van inwoners. Uit onderzoek blijkt dat vooral jongeren en jongvolwassenen tijdens de crisis door de coronamaatregelen mentale gezondheidsproblemen hebben ervaren, zoals eenzaamheid, somberheid en angst. De ChristenUnie wil waar nodig laagdrempelige ondersteuning voor jongeren en jongvolwassenen bevorderen en hen informeren waar zij terecht kunnen.

De gemeente bevordert het aansluiting vinden van bijzondere (kwetsbare) groepen bij sportverenigingen (kinderen met een beperking, vluchtelingen, ouderen).

Ten aanzien van het stimuleren van lichamelijke beweging en sport in het algemeen kiest de ChristenUnie voor investeren in laagdrempelige bereikbaarheid en betaalbaarheid, door bv. het plaatsen van fitnesstoestellen in openbare parken.

De gemeente zorgt ervoor goed in beeld te hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.