Economie, Werk

Waar staat de ChristenUnie voor?

De ChristenUnie staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Een goede markt komt tot haar recht als arbeid en kapitaal geen tegengestelde krachten zijn en als ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren.
Bedrijven en ondernemers in Papendrecht zijn onmisbaar. Ze zijn van grote waarde voor onze economie en leefbaarheid. Ze creëren werk en zorgen voor innovaties.

Een sterke lokale en regionale economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven.

Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.

De coronacrisis heeft laten zien hoe sterk bedrijven ook afhankelijk zijn van een goed functionerende overheid. Aan de andere kant mogen we van ondernemers en bedrijven vragen om ook dienstbaar te zijn aan de lokale samenleving.
De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie.

Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers.

Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen en contacten aangaan met anderen.

Veel mensen hebben de afgelopen periode een beroep moeten doen op de steunmaatregelen van het rijk. Mensen met een eigen zaak of ZZP-ers. Het is belangrijk dat zij hun beroep weer op kunnen pakken en uit hun bedrijf weer een inkomen kunnen halen.

Het is goed dat we veel regelingen hebben om deel blijven nemen aan de samenleving, en om een fatsoenlijk inkomen te hebben. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks een baan dicht bij of onder de armoedegrens leven. Ook het langdurig gebruik maken van regelingen maakt dat mensen steeds verder wegzakken in structurele armoede. Dit willen we niet laten gebeuren.

We leven in één van de rijkste landen ter wereld maar ook in Nederland is armoede en lukt het niet iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand in Papendrecht aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.

Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid maar vooral om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken.

Economie en Werk

De ChristenUnie streeft naar een bloeiend economisch leven, waarin mensen zich kunnen ontplooien

De ChristenUnie

+ streeft naar een gunstig vestigingsbeleid, ook om werkgelegenheid te waarborgen

+ wil duidelijke en consistente regelgeving en het tegengaan van bureaucratie

+ investeert in samenwerking met lokale ondernemers en acht het belangrijk dat de gemeente zich daarbij als een betrouwbare partner laat kennen

+ blijft de zondagsrust bevorderen en is geen voorstander van een 24-uurs-economie

+ vindt samenwerking in de regio tussen gemeenten belangrijk

+ heeft oog voor de toenemende financiële onzekerheden van inwoners

+ ondersteunt initiatieven voor zelfredzaamheid

+ wil meer doen voor mensen met schulden en instanties voor schuldhulpverlening

+ maakt zich er sterk voor dat de noodzakelijke bezuinigingen niet ten koste zullen gaan van kwetsbare inwoners

Bedrijven en ondernemingen

Ons streven is gericht op een gunstig vestigingsbeleid voor bedrijven en ondernemingen, hierdoor wordt werkgelegenheid gewaarborgd.

De gemeente maakt ruimtelijke keuzes met oog voor een goede balans tussen milieu/duurzaamheid, economie en werkgelegenheid.

De ChristenUnie zet in op een goede samenwerking tussen gemeente, provincie en Drechtsteden als het gaat om behouden en aantrekken van werkgelegenheid.

Wij bepleiten duidelijke en consistente regelgeving en het tegengaan van bureaucratie. Wij zijn voorstander van initiatieven om voorschriften te vereenvoudigen, samen te voegen of waar mogelijk, te schrappen. Zo kan de regeldruk verminderd worden.

Investeren in samenwerking met lokale ondernemers vinden wij belangrijk. De gemeente moet zich daarbij als een betrouwbare partner laten kennen.

Ondernemers worden betrokken bij werkzaamheden in de openbare ruimte, zo wordt overlast beperkt.

De gemeente dient actief te communiceren over mogelijkheden om gebruik te maken van flexplekken voor start-ups.

Winkelgebieden moeten aantrekkelijk blijven en - als dat economisch haalbaar is - worden aangepast als het veranderende koopgedrag dat nodig maakt.

De ChristenUnie vindt de zondagsrust belangrijk en blijft deze bevorderen. De zondag is een rustpunt in een samenleving die steeds meer een 24-uurseconomie wordt. Een gezamenlijke rustdag komt iedereen ten goede.

Werk en financiële kwetsbaarheid

De ChristenUnie heeft oog voor de toenemende financiële onzekerheden van de inwoners en wil meer doen voor mensen met schulden via instanties voor schuldhulpverlening.

Het is belangrijk dat wordt ingezet op preventie en vroege signalering van armoede, met bijzondere aandacht voor gezinnen. Te denken valt aan bv. het programma Geldfit en Schuldhulpmaatje.

Voorlichting en begeleiding moeten laagdrempelig beschikbaar zijn, bv. ook via schoolprogramma’s. Daarbij is er ruimte voor maatwerk en wordt ook ingezet op nazorg.

Wij bevorderen initiatieven voor zelfredzaamheid: maatschappelijke organisaties en inwoners die zich sterk maken voor armoedebestrijding en eenzaamheid verdienen ondersteuning.

 

De ChristenUnie maakt zich er sterk voor dat de noodzakelijke bezuinigingen niet ten koste zullen gaan van kwetsbare inwoners.